11.10.2022
Lempäälän kunta/sivistyksen palvelualue/varhaiskasvatuksen tehtäväalue, Lempäälä

Vertaisjohtajuusmalli Lempäälän varhaiskasvatuksessa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi henkilöstölle toteutetun Party -työhyvinvointikyselyn sekä kehittämisprosessin aluksi toteutetun henkilöstökyselyn seurauksena. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen johtamisrakenteiden kehittäminen enemmän johtajien työssäjaksamista tukevaksi ja tätä kautta edetään kohti edityksellistä johtamiskulttuuria.

Tavoitteiksi asetettiin kokonaisvaltaisen laadun ja johtamisen tasapuolisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksen tehtäväalueella. Tavoitteena "tasalaatuinen" arki niin asiakkaille kuin henkilöstölle.

Vertaisjohtajuusmallilla lisätään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia arjessa ja jokaisen osaamisen ja työn vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä. Tavoitteena on myös henkilöstön itseohjautuvuuden lisääminen ja sitä kautta sitoutumisen parantaminen. Vertaisjohtajuusmallissa asioista päätetään yhdessä ja asioita jaetaan yhdessä. Johtaminen tuodaan osaksi työarkea ja toimintaa kehitetään ketterästi yhdessä, mitä kautta myös vertaistuki lisääntyy.

Tavoitteena on vieläkin parempi osaamisen jakaminen, pedagogiikan yhtenäistäminen kaikissa yksiköissä, digiajan ilmiöiden hyödyntäminen vieläkin paremmin nyt ja tulevaisuudessa.

Jaetun johtajuuden mallissa johtajien työssäjaksaminen parantuu, joka heijastuu suoraan myös henkilöstön työssäjaksamiseen. Tavoitteena jokaisen osaamisen ja resurssien oikea kohdentaminen koko organisaatiossa.

Tavoitteena unelmien organisaatio ja toimivat johtamisen rakenteet - onnistunut muutos tuottaa yhtenäisen Lempäälän varhaiskasvatuksen. Kollegan auttaminen ratkaisemaan omaan työhön liittyviä haasteita organisaation asettamassa suunnassa. Palautteen antaminen, vastaanottaminen ja yhdessä oppiminen. Yhdessä ohjautuminen ja sitoutuminen; vastuun ottaminen organisaation isosta kuvasta ja tavoitteista. Tavoitteena arjen asioiden ratkaiseminen ilman esihenkilöä.

Esihenkilöiden tehtävä on varmistaa ison kuvan jatkuva rakentuminen: auttaa ihmisiä ja koko työyhteisöä luomaan yhteisiä merkityksiä ja ymmärtämään toimintaympäristön muutoksista johtuvia suunnanmuutoksia. Suunnan lisäksi esihenkilöiden tärkeä tehtävä on valmentaa työntekijöitä valmentamaan vertaisiaan. Esihenkilön toimenkuva ei siis jatkossa ole niinkään johtaa itse, vaan pikemminkin opettaa vertaiset johtamaan toisiaan: ohjautumaan yhdessä fiksusti ja jatkuvasti oppien.

Tavoitteena toteuttaa Suomen laadukkainta varhaiskasvatusta Lempäälän kunnassa.
Ratkaisu
Kehittämisprosessi aloitettiin tammikuussa 2021. Keväällä 2021 koko henkilöstölle kohdennettiin lähtökartoituskysely organisaation tilaan liittyen.

Tämän jälkeen prosessia jatkettiin varhaiskasvatusyksiköiden johtajien ja varhaiskasvatuspäällikön yhteisillä työpajoilla, joita luotsasi Valmennustrio Oy. Työpajat aloitettiin syksyllä 2021, tavoitteena, että uusi organisaatiomalli on muodostettu vuoden 2021 loppuun mennessä. Alustava esitys uudesta organisaatiosta, vertaisjohtajuusmallista, annettiin johtajille 9.6.2021.

Lopullinen päätös johtamisen rakenteista tehtiin elokuussa 2021 yhdessä. Tämän jälkeen aloitettiin yhdessä uuden johtajuusmallin haltuunottaminen syksyn 2021 työpajoissa. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien sitoutuminen on ollut todella hienoa, koska he ovat pääset itse vaikuttamaan alusta saakka muovautuvaan uuteen organisaatioon.

1.8.2021 aloitti työnsä kehittämisprosessin myötä päätetty uusi henkilö, koordinoiva varhaiskasvatusyksikön johtaja, joka vastaa Lempäälän varhaiskasvatuksen pedagogisesta kehittämisestä ja johtamisesta, yhteistyössä varhaiskasvatusyksiköiden johtajien kanssa, valmentavalla ja mentoroivalla työotteella arjessa.

Samassa yhteydessä organisaation varajohtajuusmallia vahvennettiin, siten, että kolmelle varhaiskasvatusyksikön johtajalle tuli alueen erityispiirteistä johtuen puhtaasti hallinnollinen varajohtaja (ei lapsiryhmävastuuta).

Lapsiryhmävastuussa jatkaville varajohtajielle puolestaa palkattiin kiinteä vapauttaja, eli varhaiskasvatuksen opettaja, joka vapauttaa lapsiryhmässä toimivaa varajohtajaa, varajohtajan tehtäviin noin 10 päivää kuukaudessa. Tämä tuo säännöllisyyttä lapsiryhmän toimintaan, eikä pedagogiikan taso kärsi varajohtajan tehdessä varajohtajan tehtäviä.

Työpajojen toteutuksen yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö kävi jokaisen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa kaksi muutoskehityskeskustelua meneillään olevaan prosessiin liittyen, käsitellen esimerkiksi millaisia tunteita muutosprosessi on kussakin johtajassa herättänyt. Syksyn 2021 aikana tarkennettiin ja selkeytettiin myös varhaiskasvatusyksiköiden johtajien tehtävänkuvia kehittämisprosessiin liittyen.

Henkilöstöä osallistettiin myös lähtökartoituskyselyn tiimoilta syksyn aikana ja sitä kautta muodostui yhtenäiset viestinnän pelisäännöt Lempäälän varhaiskasvatuksen arkeen.

Lopullinen malli, joka muodostui oli vertaisjohtajuusmalli. Vertaisjohtajuusmallissa Lempäälän kunnan varhaiskasvatukseen muodostui kolme vertaisjohtajuusaluetta, kullakin 2-3 varhaiskasvatusyksikön johtajaa sekä heidän henkilöstö. Vertaisjohtajuusalueella tehdään tiivistä yhteistyötä johtajien kesken ja henkilöstö liikkuu tarvittaessa joustavasti alueen sisällä ja myös Lempäälän varhaiskasvatuksen sisällä.

Jokaiselle vertaisjohtajauusalueelle on muodostettu VERTU -työryhmä, jossa on edustus jokaisesta ammattiryhmästä. VERTU -työryhmän kokoukseen tullaan ilman ammattinimikkeitä - ilman "titteleitä", jokaisen ääni on kokouksessa yhtä tärkeä. Kussakin VERTU -työryhmässä on 12-15 jäsentä eri ammattiryhmistä. Henkilöt ovat itse ilmoittautuneet halukkaiksi VERTU -toimintaan.

VERTU -työryhmän päätöksentekoon tuodaan niin arjen haasteita kuin onnistumisia, joita jaetaan yhdessä. Myös esimerkiksi hankinnan on keskitettu VERTU -alueella, mikä säästää useiden henkilöiden työaikaa sekä kustannuksia myös. VERTU -työryhmän kokouksissa tehdään yksiköitä, arkea ja toimintaa koskevia päätöksiä ja linjauksia ja tarvittaessa asia siirretään edelleen seuraavalle taholle päätettäväksi, jos esimerksi asia, joka tulee linjata koko Lempäälän varhaiskasvatuksen osalta.

Kaikkien VERTU -työryhmien puheenjohtajana toimii koordinoiva varhaiskasvatusyksikön johtaja, asialista on kaikille avoin, eli sinne pääsee tuottamaan mieltä askarruttavia asioita koko henkilöstö. Toiveena on, että esitettäessä kritiikkiä tai haasteita, mukana olisi myös ratkaisuehdotus, jos sellainen suinkin on mielessä. VERTU -toiminnalle on rakennettu vuosikello ja vertaisjohtajuustyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti myös kaikki yhdessä kehittämisen äärelle. Erillinen vuosikello on rakennettu myös VERTU -tiimien hankinnoille.

Vertaisjohtajuusmallin toimivuudesta järjestetään lokakuussa 2022 kysely koko henkilöstölle, tavoitteena kartoittaa, onko vertaisjohtajuusamalli koettu hyödylliseksi ja toimivaksi, kokeeko henkilöstö pääsevänsä vaikuttamaan enemmän arjen päätöksentekoon sekä onko VERTU -työryhmien kokoukset koettu arjen toimintoja hyödyntäväksi.

Henkilöstöä on informoitu koko ajan kehittämisprosessin aikana, noin 1,5 kuukauden välein pidetyillä henkilöstöinfoilla (TEAMS), infot on tallennettu, eli ne ovat myös jälkikäteen katsottavissa.

Syksyllä 2022 pidetään vielä kaksi työpaja valmennusta varhaiskasvatusyksiköiden johtajille ja yksi yhteinen työpaja kaikille VERTU-työryhmille.

Ulkopuolisena asiantuntija-apuna kehittämisprosessissa on toiminut Valmennustrio Oy, Jaana Turunen. Ulkopuolista rahoitusta kehittämisprosessille ei ole saatu.
Tulokset
Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien työssäjaksaminen on parantunut ja tämä heijastuu suoraan myös henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Varajohtajuuden vahvistaminen on tuonut myös lisää jaksamista ja selkiinnyttänyt kentällä arkea. Koordinoivan varhaiskasvatusyksikön johtajan työn aloitus on tuonut pedagogiseen sisältöön yhtenäisyyttä ja lisännyt osaltaan myös johtajien työssä jaksamista.

VERTU-työryhmäläiset ovat tuottaneet, että vertaisjohtajuusmalli on lisännyt työhön sitoutumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omaan työarkeen. Yhteistyö niin VERTU -alueilla kuin koko Lempäälän varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt ja syventynyt entisestään ja osaamista jaetaan koko kentän kesken. Onnistumisista iloitaan yhdessä ja epäonnistumisista opitaan yhdessä.

Arjessa keskitytään huomaamaan hyvä ja tukemaan jokaista arjen toimijaa omissa vahvuuksissaan, kaikilla tasoilla (asiakkaat, tiimi, työyhteisö, organisaatio). Kokonaisvaltainen yhdessä tekemisen meininki on lisääntynyt ja syventänyt henkilöstön sitoutumista omaan työhönsä ja organisaatiossa asetettuihin yhteisiin tavoitteisiin.

Jokainen Lempäälän varhaiskasvatuksen työntekijä on tietoinen hänen työlleen asetetuista tavoitteista aina lainsäädännöstä, kuntastrategiaan sekä talousarvioon asetetuista tavoitteista. Kun henkilöstö tietää, mitä heidän työltään odotetaan, helpottaa se huomattavasti henkilöstön ammatillista johtamista.

VERTU -alueiden keskitetyt hankintakäytänteet on koettu työaikaa säästäviksi ja rahallisia säätöjäkin on saatu mm. rahtikustannuksissa ja kappalehinnan laskussa, kun tilausmäärä on suurempi.
Linkit
https://dreambroker.com/channel/8bmvcyt5/dywa58uz

Liitteet

Lempäälä vaka kehittämisen henkilöstöinfo 22092022.pdf

Yhteyshenkilöt

Mirva Ritari
mirva.ritari(ät)lempaala.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö
Lempäälän kunta

Jaana Turunen
jaana.turunen(ät)valmennustrio.fi
Konsultti
Valmennustrio Oy
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta