12.10.2022
Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimiala/Perhe- ja sosiaalipalvelut, Työkykyisempi Stadi -hanke, Helsinki

Jobcenter - Työtoiminnan täsmätyöllä työkyvyn mukaiseen työhön

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Työkykyisempi Stadi on yksi hallituksen Työkykyohjelman hankkeista. Työkykyohjelman yleistavoite on työllisyysasteen nosto. Hankkeissa kehitetään osatyökykyisille yksilöllisiä ja oikea-aikaisia työkyvyn ja työllistämisen palveluja sekä parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyisempi Stadi –hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan Jobcenter-mallia, jossa tarkoituksena on, että työtoiminnan asiakkaat pääsevät kokeilemaan matalalla kynnyksellä ansiotyötä osa-aikaisesti työtoiminnan rinnalla.

Jobcenter-malli on työtoiminnan työmenetelmä, jonka on tarkoitus jäädä pysyväksi osaksi työtoimintaa. Mallin avulla työtoiminnan asiakkaalle mahdollistuu ansiotyön kokeileminen tuetusti omien voimavarojen ja kykyjen mukaan. Malli toimii väliportaana kohti työelämää. Kehittäminen ja pilotointi kohdistetaan ensin Helsingin kaupungin omiin yksiköihin, mutta malli on laajennettavissa ostopalveluihin.

Usea vammaisten työtoiminnan ja aikuissosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan asiakas hyötyy matalan kynnyksen mahdollisuudesta kokeilla ansiotyötä työtoiminnan ohessa. Moni haluaisi ja pystyisi töihin, mutta asiakkaita voi pelottaa työtoiminnasta irtautuminen, ansiotulojen negatiivinen vaikutus taloudelliseen tilanteeseen sekä se, ettei omalle työkyvylle löydy sopivaa työtä. Osa asiakkaista on ollut vuosia työttömänä, joten omiin taitoihin ei enää luoteta nykyisessä työmaailmassa. Näihin pelkoihin ja haasteisiin on etsitty ratkaisuja mallia kehitettäessä.

Tavoitteena hankkeessa oli pilotoida Jobcenter-mallia ja saada kokemuksia työtoiminnan täsmätyön toimivuudesta.
Ratkaisu
Pilotointia edelsi laaja esiselvitys. Ennen toiminnan aloittamista kartoitettiin toimintaympäristöä ja selvitettiin juridisia kysymyksiä toiminnan järjestämiseen liittyen. Jobcenter-mallia kehitettiin tiiviissä yhteistyössä keskeisten kumppanien kanssa, kuten työtoimintayksiköiden henkilökunnan sekä asiakkaiden, Helsingin työllisyyspalvelujen ja Kelan kanssa. Kehittämistyössä on ollut mukana myös kaupungin eri toimijoita kuten taloushallinnon ja henkilöstön saatavuuden yksiköt. Mallin suunnittelu ja pilotointi on vaatinut tiivistä yhteiskehittämistä.

Asiakastyön käytännöt suunniteltiin yhdessä verkostojen kanssa. Asiakkaan kokonaistilanteen edistämiseksi tarvittiin tietojen vaihdon mahdollisuutta eri toimijoiden välillä. Tietojen vaihtaminen mahdollistettiin suostumuslomakkeella. Mallia suunniteltaessa asiakkaat nostivat esiin taloudellisen ennakoinnin tärkeyden. Ennen töihin lähtemistä on tärkeää tietää kuinka ansiotulot vaikuttavat etuuksiin ja mahdollisiin velkoihin. Hankkeessa kehitettiin malli, missä etuus- ja velkaselvityksiä tehtiin asiakkaan, Helsingin sosiaalisen luototuksen, Helsingin työllisyyspalveluiden, Kelan sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Jobcenter-mallia pilotoitiin kumppani- sekä sovellusmallilla. Perusajatuksena molemmissa malleissa on yhdistää sopiva työ ja tekijä. Työtä tilaava taho voi olla esimerkiksi yritys, järjestö, yhdistys, kaupungin toimiala tai yksikkö. Malliin kuuluu olennaisesti asiakkaan tukeminen työtehtävissä yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Vammaisten työtoimintaan ja aikuissosiaalityön kuntouttavaan työtoimintaan rakennettiin erilaiset mallit soveltumaan kullekin asiakasryhmälle. Asiakasta tuetaan työ- tai työhönvalmennuksella, jonka järjestää asiakkaan työtoimintayksikkö.

Hankkeen rahoituksesta 80% tuli Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja 20% tuli Helsingin kaupungilta. Kustannukset mallin kehittämistyössä muodostuivat hankkeen henkilöstön palkkakuluista sekä sovelluksen hankintakustannuksesta. Laajan kehittämistyön tueksi ostettiin juridista tukea.
Tulokset
”Kiva kun voi sanoa ihmisille, että käyn töissä enkä työtoiminnassa. Minulla on merkitystä.” - Asiakas
”Toivottavasti tämä malli ei häviä, teistä on ollut suuri apu.” – Työn tilaaja

Jobcenter-mallin kehittäminen on ollut valtakunnallisella tasolla pioneerityötä. Uusia matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksia tarvitaan, jotta työkyvyn mukainen työ mahdollistuu. Vastaavanlaista työtoiminnan ja ansiotyön yhdistämistä ei ole aikaisemmin kokeiltu näin laajasti. Työtoiminnassa on kaivattu pitkään uusia reittejä työtoiminnasta kohti työelämää.

Malli on mahdollistanut työtä henkilöille, joille se muuta kautta olisi ollut vaikeaa. Pilotin aikana asiakkaat ovat tehneet noin 1000 tuntia työtä työtoiminnan ohessa. Asiakkaat ovat saaneet kokemusta ansiotyöstä sekä lisätuloja. Kokemus yhteiskunnallisesta osallisuudesta sekä omista kyvyistä on oletettavasti vahvistunut ja tätä kautta myös kynnys työelämään siirtymiseen on madaltunut.

Jobcenter-malli on otettu positiivisesti vastaan niin asiakkaiden kun tilaaja-asiakkaiden puolesta. Mallin kautta on saatu tekijöitä moniin tehtäviin, joihin olisi ollut muuten vaikea saada tekijää. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on saanut Jobcenter-mallin kautta apua ikäihmisten avustaviin tehtäviin. Tämä on vastannut osaltaan myös kaupungin sisäiseen työvoimapulaan.

Jobcenter-malli täydentää työtoiminnan perusajatusta edistää kulttuurillista muutosta pois tuotannollisesta tekemisestä ja kohti asiakkaiden työllistymistä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin vammaisten työtoiminnassa asiakkaat, työntekijät sekä omaiset haluavat, että työtoiminta mahdollistaisi palkkatyötä (Vammaisten työ- ja päivätoiminnan tuotantotapojen tarkastelu 2021).

Yhtenä isona onnistumisena voidaan pitää, että Jobcenter-malli mainitaan Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 2022-2025 vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen edistämisessä.

Toimintamallin kehittäminen ja arviointi jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Mallin pilotoinnin kautta on käynyt ilmi haasteita, joista suurimmat liittyvät työtoiminnan ja ansiotyön yhdistämiseen sekä työnantajarooliin. Yhteiskehittäminen Kelan ja Helsingin työllisyyspalveluiden kanssa on auttanut nostamaan huomioitavia asioita esiin myös näissä organisaatioissa.

Kahden vuoden aikana Jobcenter-mallia on saatu pilotoitua ja sen rooli sosiaalihuollon työmenetelmänä on täsmentynyt. Mallin avulla haastavassa työmarkkina-asemassa olevat työtoiminnan asiakkaat pääsevät kokeilemaan ansiotyötä ja etenemään kohti työelämää. Jobcenter-mallilla on paljon mahdollisuuksia, joista vain osaa ehditään tutkia hankeaikana. Mallin muotoutuminen sekä juurtuminen tarvitsee vielä kehittämistä, ja Jobcenter-mallin jatkomahdollisuuksia selvitetään.

Yhteyshenkilöt

Krista Markoff
krista.markoff(ät)hel.fi
Projektikoordinaattori
Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimiala/Perhe- ja sosiaalipalvelut, Työk

Saara Teinilä
saara.teinila(ät)hel.fi
Projektikoordinaattori
Helsingin kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimiala/Perhe- ja sosiaalipalvelut, Työk
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta